درباره ما

شرکت آزمایش گستر آریا اولین دارنده تاییدیه آزایشگاه پژوهشهای فنی و صنعتی در ضمینه تست لهیدگی سرجوشهای الکتروفیوژن و دارای تایید صلاحیت اداره استاندارد میباشد

همچنین دارنده گواهینامه تایید صلاحیت اداره استاندارد در ضمینه تست کشش سرجوشهای لب به لب پلی اتیلن میباشد.

اولین مرکز کالیبراسیون دستگاهها گاز سنج در استان خراسان.

اولین آموزشگاه مجاز به صدور تاییدیه گواهینامه جوشکاران الکتروفیوژن و بات فیوژن